http://www.siyahaltin.com.tr/siyahaltin-bahar-kampanyasi
13 Nisan 2015

Muz ve Solucan Gübresi I

Muz ve Solucan Gübresi I
Reklam

Muz ve Solucan Gübresi – I

Grand Naine Türü Muzda Organik Gübrelerin ve Düzenleyicilerin Büyümeye, Çiçeklenmeye, Verime, Kaliteye ve Hasat Sonrası Raf Ömrüne Olan Etkisi

K. VANILARASU* G. BALAKRISHNAMURTHY AND K. SOORIANATHASUNDARAM
1Department of Fruit Crops, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore – 641 003, Tamil Nadu
 
ISSN: 0974 – 0376
The Ecoscan: Special issue, Vol. VI: 147-152: 2014
www.theecoscan.in
AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
K. Vanilarasu ve ark.

ÖZET:

Muz ve Solucan Gübresi

Muz ve Solucan Gübresi

Son zamanlarda sağlığa yönelik olarak artan farkındalık tüketiciyi gıdaların kalitesi ve güvenirliliği konusunda daha da endişeli kılmıştır. Muz için, toplam çözünebilir katı içerik, asitlik ve şeker içeriği çoğunlukla meyvenin kabul görme derecesini belirlemektedir. 2010-2011 yılı boyunca, 12 farklı uygulama şeklinde çiftlik gübresi, vermikompost, Neem cake, odun külü ve yeşil gübreler (organik kökenli) mikrobiyal aşılayıcılarla (Arbusküler mikoriza, Azospirllium, Fosfat çözücü bakteriler ve Trichoderma harzianum)  ve mikrobiyal aşılayıcılar olmaksızın, bir kombinasyon biçiminde tek başına inorganik kaynaklarla karşılaştırmalı olarak Grand Naine türü muza olan kalite katkısı ve muzun raf ömrü araştırılmıştır. Sonuçlara göre; U10 (Uygulama10) (Bitki başına 10kg Çiftlik Gübresi + 1.25kg Neem Cake + 5kg Vermikompost ve 1.75kg Odun Külü + sunhemp bitkisi ile [baklagiller sınıfından bir bitki] üç defa yeşil gübreleme + börülce ile çift karışık ekim + biyogübreler [bitki başına 25gr Vesicular Arbuscular Mycorrhizae, 50gr Azospirillum, 50gr fosfat çözücü bakteri ve 50gr Trichoderma harzianum]) büyüme ve verim karakterinde en yüksek değerleri sağlamıştır. Muz Pseudostem [gövde] yüksekliği ve çevresi – 218 ve 69.53cm; yaprak sayısı – 14.56; yaprak alan indeksi –  3.79; erken mahsul süresi – 345,75 gün; salkım ağırlığı – 27.96kg; taze ve olgunlaşmış tane muz ağırlığı – 280.25 ve 259.40gr; maksimum kalite özellikleri (TSS – %23,23 [TSS:Total Soluble Solids-toplam çözünür katımadde]; Asitlik – %0.82, Askorbik asit – 2.92mg. 100g-1; indirgeyici olmayan ve toplam şeker – %6.06 ve %14.92) ve ayrıca muzun raf ömründe artış (14.03 gün) ve fizyolojik ağırlık kaybında azalma (%7.44) sağlanmıştır.

GİRİŞ:

Muz (Musa türleri) dünyanın en önemli meyvelerinden birisidir. Muz Hindu inancında estetik bir değere sahip olduğu kadar besleyici, tıbbi, endüstriyel değerlere de sahiptir. Hindistan’da yetiştirilen büyük sayıda çeşitlerin haricinde, Grand Naine türü  Asya, Güney Amerika ve Afrika gibi tüm ihracat odaklı ülkelerde çoğunlukla yetiştirilen popüler çeşittir. Giant Cavendish 1990 yılında Hindistan’a getirilmiş olan mükemmel bir seçimdir. Mükemmel meyve kalitesi, Fusarium solgunluğuna karşı bağışıklığı gibi arzu edilen birçok özelliği itibariyle daha iyi bir tür olarak onaylanmıştır (Singh and Chundawat, 2002).

Olgun meyvesinin kalite özellikleri ağırlıklı olarak genotipten ve aynı zamanda önemli bir rol oynayan toprağın besleyici durumundan etkilenmiştir (Roy and Chakraborty, 1993). Besin kaynağı olarak, dengesiz bir orantıda inorganik gübrelerin sürekli bir biçimde kullanımı verimsizliğe neden olan, çevreye zarar veren ve belli durumlarda bitkinin kendisine ve onu tüketen insanlara zarar vermesine yol açan bir sorundur (Sankar et al., 2006). Muz ve Solucan Gübresi

Muz üzerine yapılan bazı çalışmalar organik gübrelerin ve düzenleyicilerin, inorganik gübrelere nazaran daha iyi bir kalite ve raf ömrü sağladığını öne sürmektedir (Patel ve ark., 2010). Birçok araştırmacı organik gübrelerin ve düzenleyicilerin kombine olarak uygulanmasının Muzda (Patel ve ark. 2012) ve Guava’da  (Akash Sharma ve ark. 2013) meyve verimini, kalitesini ve hasat sonrası özelliklerini arttırabileceği konusunu incelenmiştir.

Organik ve inorganik besin kaynaklarının tek başına kullanımı beklenen verimi sağlamayabilir, fakat gerek farklı organik gübrelerin biyo-gübrelerle birlikte ya da organik gübrelerin, inorganik gübreler ve biyo-gübrelerle birlikte kullanımı verim sağlayabilmektedir (Bhalerao ve ark., 2009). Bu deneyde, makro ve mikro besin elementlerini, Oksinler, Gibberellinler ve sitokininler gibi bitki büyümesini teşvik eden  maddeleri içeren organik besin kaynağı kombinasyonlarını toprağa uygulama deneyi yapılmış ve maksimum verimde başarıya ulaşılmıştır (Krishnamoorthy ve Vajrabhiah, 1986).

Bununla birlikte organik gübrelerin, optimum doz kullanımlarının ve bunların biyo-gübrelerle olan etkileşimlerinin muzda büyüme karakteristiğine, kalite niteliklerine ve raf ömrüne olan etkileri hakkındaki bilgi ve çalışmalar henüz taslak düzeyindedir. Mevcut deney bu arka plan bilgisi dahilinde, organik gübrelerin ve düzenleyicilerin Grand Naine türü muzda büyümeye, çiçeklenmeye, verime, kalite niteliğine ve raf ömrüne olan etkisini objektif olarak analiz etmek için yapılmıştır.

Organik alandan temin edilen Grand Naine türü muz için tavsiye edilen dikim aralığı 1.8m x 1.8m olarak kabul edilmiştir. Yapılan 12 uygulama içinden 10 tanesi organik uygulama (besin değerleri tavsiye edilen inorganik gübre dozuna eşit ) olacak şekilde belirlenmiştir. Bu organik uygulamalarda, organik gübre ve düzenleyiciler (Çiftlik Gübresi ve Neem Cake bazal doz olarak uygulanmıştır; Vermikompost, Vesiküler arbusküler Mikoriza, Azospirllium, Fosfat çözücü bakteriler ve Trichoderma harzianum ise dikimden 3 ay sonra uygulanmıştır; odun külü ise dikimden 5 ay sonra uygulanmıştır.) Geriye kalan uygulamalarda ise inorganik gübreler 3 düzey şeklinde sürgünlerin dikiminden sonraki 3. 5. ve 7 aylarda yapılmıştır.

Deneysel arazilerde damlama sulama toprağın nem durumuna bağlı olarak yapılmıştır. Tavsiye edilen kültürel (besin yönetimi hariç) uygulamaları ve bitki koruma önlemleri düzenli olarak yürütülmüştür.

UYGULAMALAR:

Uygulamalar organik gübreler, düzenleyiciler ve yeşil gübre türlerinden oluşmuştur.

U1: Çiftlik gübresi-10kg/bitki + Neem Cake-1.25kg/bitki + Solucan Humusu-5kg/Bitki ve Odun Külü-1.75kg/bitki
U2: Çiftlik gübresi-10kg/bitki + Neem Cake-1.25kg/bitki + Solucan Humusu-5kg/Bitki ve Odun Külü-3.75kg/bitki
U3: Çiftlik gübresi-15kg/bitki + Neem Cake-1.875kg/bitki + Solucan Humusu-7.5kg/Bitki ve Odun Külü-625g/bitki
U4: Çiftlik gübresi-15kg/bitki + Neem Cake-1.875kg/bitki + Solucan Humusu-7.5kg/Bitki ve Odun Külü-2.625kg/bitki
U5: Kontrol – organik ve inorganik gübreler olmadan
U6: Ara ürün olarak (intercrop) Sunhemp + Börülce + bezelye ile üçlü yeşil gübreleme
U7: Arbusküler Mikoriza 25g/bitki + Azospirillum 50g/bitki + FÇB (fosfat çözücü bakteri) 50g/bitki ve Trichoderma harzianum 50g/bitki
U8: U1+U6
U9: U1 + U7
U10: U1 + U6 + U7
U11: Mutlak kontrol uygulaması (inorganik) 300:100:300g NPK/bitki
U12: 110:35:330g NPK/bitki

SONUÇ:

Organik Gübrelerin ve Düzenleyicilerin Muzun Büyüme Karakterlerine Olan Etkisi

Daha uzun ve geniş bitkiler, demet verimiyle olumlu yönde bağlantılı olmakla birlikte daha iyi bir ankraj da sağlamaktadır (Krishna ve Shanmugavelu, 1978). Çiftlik gübresinin ayrışması sürecinde üretilen karbonik asidin varlığı ihtiyaç duyulan birçok besinin mineralize olmasını mümkün kılmaktadır. Düşük C/N oranı ile çiftlik gübresi daha fazla humik asidin ve suda daha iyi bir biçimde çözüldüğü raporlanan şelatlı formdaki fosfor ile birlikte maddelerin üretimini arttırabilmektedir. Ayrıca besinlerin kolay alınabilirliği Grand Naine türü muzda gövde yüksekliğini (218.0cm) ve çapını (69.53cm) arttırmayı da mümkün kılmaktadır.

Azospirillum, fosfat çözücü bakteri ve VAM gibi biyo-gübrelerin aşılanması NPK besin değerlerini yükseltmek ve özellikle de Azospirillum, su ve besin emilimi ile muz plantasyonları büyümesini teşvik eden arbusküler mikorizal mantarlar (AMF) gibi biyo-gübrelerden salınan azotun değerini yükseltmek için iyi bir stratejidir. Çiftlik gübresi, vermikompost, neem cake, yeşil gübreler ve biyo-gübreler optimum toprak nemi tutuşunu kolaylaştırdığından, topraktaki alınabilir besinlerin çözünmesini ve bitkiler tarafından alınabilmesini sağlayan mikrobiyal topluluklar tarafından tercih edilirler. Muzda yaprak üretimi bitki büyüme oranının yükselmesiyle ilgilidir (Sathyanarayana, 1985).

Yaprak sayısından başka, biyokütle üretimine yansıyan fotosentetik verimliliği yakından etkilediğinden büyümenin herhangi bir aşamasında toplam yaprak alanı muzda çok kritiktir. VAM’ın konukçu bitkiyle olan birliği, aralarında kurulmuş olan  yüksek karşılıklı bağımlılık ilişkisi nedeniyle genellikle mutualistik simbiyoz olarak kabul edilir. Konukçu bitki mantari (fungal) mikotropizm (mantara yönelim, ÇN) ile mineral besinleri alırken, heterotrof mantarlar (kendi besinini kendi üretemeyen mantarlar, ÇN) ise konakçının sentezinden karbon bileşikleri alırlar (Harley ve Smith, 1983).

Ayrıca saf kültürde VAM mantarları tarafından oksinler, sitokininler, gibberellinler (bitki büyüme hormonları, ÇN) ve vitaminlerin üretildiği tespit edilmiştir (Slankis, 1975). Mevcut gözlemde daha fazla yaprak sayısı (13.79) ve yaprak alanı indeksi (3.79), hücre çoğalmasını ve hücre bölünmesini arttıran ve vejetatif parametrelerde bütünsel bir artışa neden olan VAM mantarının bu hormonların ve büyüme faktörlerinin faydalı sentezine bağlı olabilir.

Muz ve Solucan Gübresi

Muz ve Solucan Gübresi

Organik Gübrelerin ve Düzenleyicilerin Muzun Büyüme Karakterlerine Olan Etkisi

Hevent (salkım) ağırlığı adet olarak muz sayısının ve ağırlığının birincil bir fonksiyonudur (Krishnan ve Shanmugavelu, 1983; Ortiz, 1997). Salkımda yüksek muz adetini ve üretimini ve daha iyi bir gelişimi uyaran herhangi bir faktör, daha verimli bir salkım ağırlığını da mümkün kılmaktadır. Muzda floral farklılaşma, asgari düzeyde fonksiyonel yaprak alanı gerektirir. İyileştirilmiş besin durumu, daha fazla muz adetini ve gelişmekte olan muza daha iyi bir besin geçişini mümkün kılan daha gelişmiş bir farklılaşma ile desteklenen yüksek fotosentezik özümseme, daha iyi bir salkım ağırlığına katkı sağlamaktadır.

Bu çalışmada kaydedildiği üzere organik gübrelerin, biyogübreler ve yeşil gübreleme ile birlikte uygulanması sonucunda meydana gelen verim artışı, aynı zamanda zengin bir kaynağa da atfetmektedir; makrobesinler, mikrobesinler, yaşamsal bitki geliştirici maddeler, N tutucularının humus oluşturma maddeleri ve ayrıca bitkide canlılığı ve verimi arttırdığı bilinen faydalı organizmalar  (Venkatesh ve ark., 1998).

Organik besin uygulaması neticesinde hevenk ağırlığında meydana gelen artış, ilk olarak bitkinin dahili besleyici koşullarının iyileşmesiyle mümkün olabilir ki bu da büyüme ve fotosentezle bağlantılı olarak canlılık artışına ve nihayetinde asimilatların meyveye geçmesine yol açar. Ayrıca organik gübre uygulaması, heterotrofik organizmalar için organik karbon ve azotun daha iyi bir şekilde alınabilirliği nedeniyle tampon etkisi, gelişmiş toprak agregasyonu, havalandırma, organik asitlerin salınımı vb. ile sonuçlanan, yüksek oranda mikrobiyal transformasyona atfedilebilir. Bunlar da mikrobiyal ayrışma sırasında bitki besin temini ve bitkinin besini ve suyu daha etkin bir şekilde kullanmasını mümkün kılmak için uyarıcı olarak hareket edeler.

Muz ve Solucan Gübresi

Muz ve Solucan Gübresi Verim tablosu

Organik Gübrelerin ve Düzenleyicilerin Muzun Kalitesine Olan Etkisi

İnorganik uygulamalarla karşılaştırıldığında, TSS (toplam çözünür katı madde) gibi meyve kalite parametreleri (%23.23), toplam şekerler ve indirgen olmayan şekerler (%14.92 ve 6.06) ve askorbik asit içeriği (12.92 mg. 100 g-1) organik düzenleyicilerin uygulandığı uygulamalarda en yüksek değerde ölçülmüştür. Bu durum, karbonhidrat sentezine dahil olan besinlerin daha iyi bir etki sağlamaları, nişastanın parçalanması ve translokasyonu, protein sentezi ve fizyolojik açıdan önemli organik asitlerin nötralize olması nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu bulgular Sapota [ÇN: tropik iklimlere ait daima yeşil kalan ağaç türü] bitkisinde sonuçlarla Anon (2000); hint ayvasındaki sonuçlarla Anon (2001); guavadaki sonuçlala Pereira ve Mitra (1999) ve muzdaki sonuçlarla Athani ve Hulamni (2000) uyum içindedir. Meyve kalite parametrelerindeki bu artışının, biyosentezi ve karbonhidratın meyveye translokasyonunu iyileştiren farklı organik gübre ve düzenleyicilerin toprağa ve dolayısıyla bitkiye ilavesi sayesinde olduğu raporlanmıştır. Bundan başka, farklı kaynaklardan gelen azotun elverişliliği, arttırılmış fotosentez oranı sayesinde daha fazla asimilat senteziyle birlikte yaprak alanını arttırmış olabilir. Bu tür etkiler, fotosentetik maddelerin yapraktan gelişmekte olan meyveye translokasyon oranının yükselmesine ve buna bağlı olarak toplam şeker artışına katkı sağlamaktadır.

Farklı Organik Gübrelerin ve Düzenleyicilerin Grand Naine Türü Muzda Verime (Kg/Bitki), Tarak/Hevenk Sayısına ve Parmak/Hevenk Sayısına Etkisi

Farklı Organik Gübrelerin ve Düzenleyicilerin Grand Naine Türü Muzda Verime (Kg/Bitki), Tarak/Hevenk Sayısına ve Parmak/Hevenk Sayısına Etkisi

Organik Gübrelerin ve Düzenleyicilerin Muzun Hasat Sonrası Karakteristiğine Olan Etkisi

Muzun raf ömrü önemli bir parametredir ve meyvenin hasat öncesi beslenme durumundan doğrudan etkilenir. Organik kaynaklardan temin edilen besinlerin muzda hasat sonrası özelliklere olumlu etki yaptığı gözlemlenmiştir. Muzda en yüksek raf ömrü (14.03 gün) ve en düşük fizyolojik ağırlık kaybı (%7.44) U10’da gözlemlenmiştir. Diğer yandan, en düşük raf ömrü (9.73 gün) ve en yüksek fizyolojik ağırlık kaybı (%12.05) U5’te ve takiben U6’da (%13.23) gözlemlenmiştir. Bu çalışmada gözlenen uzun raf ömrü, düşük ağırlık kaybı ve düşük solunum ve terleme gibi diğer fizyolojik süreçlerin sonucu olabilir. Bu bulgular muzda diğer bir çalışma yapmış olan Athani ve Hulamni (2000)’nin verilerini de desteklemektedir.

Farklı Organik Gübrelerin ve Düzenleyicilerin Grand Naine Türü Muzda Parmak Ağırlığına (gr) Etkisi

Farklı Organik Gübrelerin ve Düzenleyicilerin Grand Naine Türü Muzda Parmak Ağırlığına (gr) Etkisi

Özet olarak, muzda organik gübre ve düzenleyicilerin (biyo-gübreler ve biyo-kontrol ajanları) ve yeşil gübre kombinasyonlarının birlikte kullanımı, diğer organik gübrelerin veya inorganik gübrelerin tek başına kullanılmasıyla karışılaştırıldığında, büyümeyi, çiçeklenmeyi, verimi, önemli kalite özelliklerini ve hasat sonrası raf ömrünü arttırdığı gözlemlenmiştir. Muz ve Solucan Gübresi

Kaynak ve çalışmanın tamamı: http://theecoscan.in/JournalPDF/spl2014-v6-25.pdf
 
Not: Muz ile ilgili diğer bir çalışma için buraya tıklayınız…

Etiketler: / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ


*

Reklam