Solucan Humusunun Geçerliliği

20 Mayıs 2015
910 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

Solucan Humusunun Geçerliliği

 
W. Garrett Owen, Roberto Lopez, Stephanie Beeks ve Neil Mattson
Yayın Tarihi: 2/27/2014

Son yıllarda, yetiştiriciler ürünleri için alternatif ve sürdürülebilir subtrat (dikim yapılacak ortam) bileşenleri aramaya başladılar. Bu alternatif subtratların, bileşenlerin veya katkı maddelerinin çoğunu tarımsal, evsel veya endüstriyel atık yan ürünleri oluşturmaktadır. Alternatifler geniş bir yelpazede değerlendirildiğinde, hayvansal atıklar veya gübreler, ticari ölçekte solucan humusu üretimi için başarılı bir odak noktası olmaktadır. İki bölümlük dizinin bu son yazısında, saksıda süs ve şifalı bitki üretimi için deneye katılan iki mevcut ticari solucan humusu üretiminin araştırma sonuçlarını tartışacağız. Denemeler, iki farklı mandıra katı atığından üretilen solucan humusunun bitkilerde büyüme ve beslemeye olan etkilerini ölçmek üzere Purdue ve Cornell Üniversitelerinde gerçekleştirilmiştir.

Solucan Humusunun Geçerliliği

Purdue Üniversitesi

Ne Yaptık!

Deney 1

Gözlemimiz, bir subtrat (alt tabaka) değişikliği olarak solucan humusu uygulamasının seralarda yetiştirilen süs bitkilerinde ve şifalı bitkilerde kimyasal gübre kullanım oranını düşürüp düşürmeyeceğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle, ticari olarak bulunabilir olan topraksız bir subtratı (hacmen %68 turba, %20 perlit ve %12 vermikulit) değiştirerek, ticari bir üreticiden temin edilen hacmen %25 solucan humusu içeren ve içermeyen bir subtrat hazırladık. Calibrachoa, Petunya, Cezayir Menekşesi (vinca), fesleğen ve biberiye fideleri bu iki subtratla doldurulmuş olan 4’lü yuvarlak saksılara aktarıldı. Solucan humusu katılmayan subtratta (kontrol) büyüyen bitkiler, Suda Çözünür Kimyasal gübre ile 200 ppm N (Scotts 21-5-20) oranında türetilerek sulanmıştır. Solucan humusu ile değiştirilen subtratta büyüyen bitkiler ise SÇK gübresinden türetilen 150, 100, 50 veya 0 ppm N ile sulanmıştır. Solucan Humusunun Geçerliliği

Subtrat pH’ı ve elektriksel iletkenliği (EC), kontrol bitkisi pazarlanabilir duruma gelinceye kadar her bir subtrat, tür ve kimyasal gübre uygulamasının temsilcisi olan bitkiler için, pour-through metodu kullanılarak (saksı toprağına dökülen suyun saksı altlığında toplanması) haftalık bazda ölçülmüştür. Pazarlanabilirlik, bitkinin üst örtü tabakası kabın kenarına ulaştığı zaman belirlenmiştir. Deneyin bu noktasında, bitki boyu, sürgün ve kök kuru kütlesi ve yaprak dokusu analizi yapılmıştır.

Solucan Humusunun Geçerliliği

Şekil1: Fesleğen (a) ve petunya (b) bitkilerinin gübrelemeye tepkileri:

(1) solucan humusu katılmamış subtrat (kontrol) + 200 ppm N oranında Suda Çözülen Kimyasal (SÇK) gübre ile gübrelendi.
(2) %25 solucan humusu katılmış subtrat + 150 ppm N SÇK
(3) %25 solucan humusu katılmış subtrat + 100 ppm N SÇK
(4) %25 solucan humusu katılmış subtrat + 50 ppm N SÇK
(5) %25 solucan humusu katılmış subtrat + 0 ppm N SÇK

Deney 2

Gözlemimiz, subtratı ve solucan humusu katılmış olan subtratta büyüyen bitkilerin besleyici durumlarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Saksı subtratları gerek %0 (kontrol) gerekse de %10 solucan humusu içerecek şekilde düzenlenmiştir. Fesleğen ve Calibrachoa her iki subtratla doldurulmuş olan 4’lü yuvarlak saksılara aktarılmıştır. Kontrol uygulamasında bitkiler 200 ppm N (21-5-20) oranında Suda Çözünür Kimyasal (SÇK) gübre ise sulanmıştır. Solucan humusu katılmış olan subtratta büyüyen bitki ise SÇK gübresinden türetilen 100, 50, ve 0 ppm N oranlarıyla sulanmıştır.

Subtrat solüsyonu her hafta yine temsili bitkilerden pour-through metodu kullanılarak  süzülmüş ve solüsyon pH ve EC değerleri için analiz edilmiştir. Subtrat ve her bir türden yaprak (yakın zamanda olgunlaşan yapraklar) örnekleri toplanmış ve besin değerleri açısından analiz edilmiştir.

Solucan Humusunun Geçerliliği

Şekil2: Domates (a) ve Petunya (b) bitkisinin, kullanılan tek besin kaynağı olarak hacmen %0’dan %30’a kadar solucan humusuna olan tepkileri.

Ne Gözlemledik!

Deney 1

Genel itibariyle, 0 ppm N olan uygulamadan alınan subtrat solüsyonunun pH’ı en yüksek çıkmıştır. Tersine, substrat solüsyonunun en yüksek EC değeri ise 200 ppm N olan uygulamadan çıkmıştır. Her bir türün içinde, sürgün ve kök kuru kütlesi 200 ppm N uygulaması (solucan humusu kullanılmayan) ile 100 ve 150 ppm N uygulaması (solucan humusu kullanılan) arasında benzer olmuştur (Şekil1). Calibrachoa, Petunya, Cezayir Menekşesi (vinca) ve Fesleğen bitki dokularının beslenme durumu, 100’den 200 ppm N’e kadar olan gübrelemelerde kabul edilebilir konsantrasyon aralığında iken 100 ppm N’in altında gübreleme yapıldığında ise mikrobesin eksiklikleri oluşmuştur. Bu sonuçlara dayanarak, bazı otsu süs bitkilerinin ve şifalı bitkilerin %25 oranında solucan humusu katılmış olan substrat içerisinde üretilmeleri makuldür ve ayrıca gübreleme oranlarını, büyüme ve beslenme farklılıkları oluşmaksızın %50’ye kadar düşürebilmektedir.

Deney 2

Her iki türde de, SÇK gübreleme oranı düştükçe substrat solüsyonun pH’ı artmıştır. Bu durum 21-5-20 gübresinin orta düzeyde asidik bir gübre olması ve solucan humusu materyalinin ise nötr değerinin biraz üzerinde bir pH’a sahip olması nedeniyle mantıklıdır. Fesleğende (4 haftalık mahsul) ve Calibrachoa’da (5 haftalık mahsul), substrat solüsyonunun EC değeri, SÇK gübreleme oranının düşmesiyle birlikte artmakta ve iki haftalık büyüme sonrasında, EC düşmektedir. Substrattaki ve doku örneklerindeki makro ve mikro besin konsantrasyonu SÇK gübreleme oranının düşmesiyle birlikte düşmektedir. Doku analizine dayanarak, bu çalışmanın sonucu göstermiştir ki, Fesleğen ve Calibrachoa %10 solucan humusu katılmış olan substratta, yapraklardaki besin düzeyini sürdürebilmek için 50 ile 200 ppm N arasında muhafaza edilen sıvı gübreleme eşliğinde yetiştirilebilir.


Cornell Üniversitesi

Ne Yaptık!

Deney 1

Sun-Gro-Sunshine-Natural-and-OrganicGözlemimiz, solucan humusunun tarha elverişli fidanlar için tek başına bir besin kaynağı olup olmayacağını belirlemek üzere yapılmıştır. Sun Gro Sunshine Natural ve Organic #1 karışımı ana substrat olarak kullanılmıştır ve bu substrata solucan humusu (hacmen)  %0, %5, %10, %15, %20 ve %30 oranlarında katılmıştır. Biber, domates, petunya ve aslanağzı fideleri 4’lü yuvarlak saksılara aktarılmıştır.Saksılar günlük olarak ya da ihtiyaç duyuldukça temiz su ile sulanmıştır.  Beş hafta sonra, deney sona erdirildi. Sürgün taze ve kuru ağırlıkları, kök indeksi, boy ve bitki genişliği ölçülmüştür.

Solucan Humusunun Geçerliliği

Şekil3: Poinsettia Mars Pembe (bir tür Atatürk çiçeği), 20-10-20 oranındaki SÇK gübreden türetilen 200 ppm N (solda) ve 100 ppm N (sağda) ile gübrelenmiştir.

Şekil4: 200 ppm N SÇK gübre (solda) ile gübrelenen Poinsettia Cinnamon Star çiçeği, subtrata katılan hacmen %10 solucan humusu ile birlikte 100 ppm N SÇK gübreyle gübrelenen bitkilerdekiyle benzer bir boyutta olmuştur.

Deney 2

Amacımız solucan humusu katılmış olan subtratta kullanılan SÇK gübre oranı düşürüldüğünde Poinsettias çiçeğinin (Atatürk Çiçeği) başarılı bir şekilde yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini gözlemlemektir. Poinsettia Mars Pembe ve Cinnamon Star türleri 6’lı yuvarlak saksılara aktarılmıştır. Temel subtrat olarak, ticari olarak satışı yapılan turba perlit-bazlı subtrat kullanılmıştır. Bitkiler hafta içi 20-10-20 SÇK gübreyle ve hafta sonu ise temiz suyla sulanmıştır. Deneyi içeriği şu şekildedir:

1) Kontrol, 200 ppm N SÇK gübre + solucan humusu yok.
2) 100 ppm N SÇK gübre + solucan humusu yok.
3) 100 ppm N SÇK gübre + (hacmen) %5 solucan humusu
4) 100 ppm N SÇK gübre + (hacmen) %10 solucan humusu

12 hafta sonra, bitkiler hasat edilmiş ve sürgün taze ve kuru ağırlıkları, kök indeksi, boy ve bitki genişliği ölçülmüştür. Ayrıca pH ve EC değerleri de daha önce tanımlandığı gibi ölçülmüştür.

Ne Gözlemledik!

Deney 1

Cornell’in sulama suyunun ılımlı alkaliliği (115 ppm CaCO3) ve solucan humusunun hafif bazik doğası gereğince pH zamanla ve katılan solucan humusu oranlarının artmasıyla birlikte artış eğiliminde olmuştur. EC ise solucan humusu oranının daha da artırılmasıyla birlikte, artmaktadır. Bununla beraber, solucan humusundaki besinler bitki tarafından alındıkça veya subtrat sulandığında süzülerek saksıdan dışarı atıldıkça EC zamanla düşmektedir.

Solucan Humusunun Geçerliliği

Şekil5: Pour-through solüsyonundaki Nitrat-azotun, subtrata hamen %0’dan %30’a kadar olan oranlarda katılan solucan humusuna olan tepkimesi.

Yapmış olduğumuz EC ve nitrat ölçümleri göstermiştir ki (Şekil5), solucan humusunun verimliliği baskın olarak kendini göstermiştir. Domates bitkilerinin ölçüleri  %0’dan %30’a kadar solucan humusu katkısı ile artarak daha büyük olmuştur (Şekil2a). Biber, petunya ve aslanağzı için, %10’a kadar olan solucan humusu katkısı ile bitki ölçüleri daha büyük olmuştur; %20 veya %30 oranında solucan humusu katkısının herhangi bir ilave faydası tespit edilmemiştir. Solucan humusu oranının arttırılmasıyla birlikte bir dereceye kadar meydana gelen yüksek pH artışı, petunya da demir eksikliği belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (üst yaprak damarlar arasında sararma) (Şekil2b). Tarha elverişli fidanlarda 5 haftalık kısa bir süre tek besleyici kaynak olarak %10 solucan humusu ile ticari olarak kabul edilebilir bitkiler yetiştirilebilir. Solucan humusu kaynağımızın hazır alınabilir besinlerinin çoğu, bitkinin naklinden sonraki 3 veya 4 hafta içinde kullanılıyor gözükmektedir, bu nedenle uzun dönemli bitkilerde solucan humusu ile baş gübreleme (üst gübreleme) veya diğer gübrelerin kullanımı gerekebilir. Subtrat pH’ı gözlenmeli ve eğer gerek duyulursa çok yüksek olduğunda müdahale edilmelidir.

Deney 2

İki poinsettia (Atatürk çiçeği) çeşidi, gübreye olan ihtiyacına bağlı olarak belli belirsiz  farklılıklarla performans sergilemiştir. Poinsettia Mars Pembe çeşidi için, 100 ppm SÇK kullanıldığında bitki ölçüleri küçülmüştür (Şekil3). 100 ppm SÇK’nın yanı sıra %5 veya %10 solucan humusu kullanımı, 200 ppm SÇK kullanılan bitkilerle karşılaştırıldığında, bitki ölçüsünü tam olarak geliştirememiştir. Cinnamon Star görünüşe göre daha az gübreye ihtiyaç duymuştur; (%0,%5 veya %10 solucan humusu ilave edilenler de dahil olmak üzere) 100 ppm SÇK kullanılan tüm uygulamalar, 200 ppm SÇK  kullanılan uygulama ile aynı ölçülerde olmuştur (Şekil4). Sonuçlar, poinsettia (Atatürk çiçeği) üretiminde solucan humusunun SÇK  kullanımı tamamlayıcı gübre olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Ancak sonuçlar, solucan humusunun, poinsettia (Atatürk çiçeği) üretiminde ihtiyaç duyulan SÇK miktarını azaltıp azaltmayacağı konusunda yetersiz kalmıştır.

Sonuç olarak, iki farklı solucan humusu materyalinin gerek substrat katkı maddesi olarak ve gerekse de kısa dönemli tarha elverişli fidanlarda bitkinin ihtiyaç duyduğu sıvı gübre ihtiyacını azaltmak için tamamlayıcı gübre kaynağı olarak başarıyla kullanılabileceğini tespit ettik. Uzun dönemli bitkilerde ise (örneğin poinsettia-Atatürk çiçeği), daha büyük oranda solucan humusu oranının kullanıldığı ya da periyodik olarak üst gübreleme biçiminde solucan humusunun kullanıldığı daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. Solucan humusunun fiziksel ve kimyasal özellikleri kullanılan hammadde ve süreçlere göre değişecektir. Biz deneyimizde, besin içeriği birbirinden farklı olan iki farklı mandıra katı atığı kökenli solucan humusu kullandık. Solucan humusunu kendiniz uygulayacak olursanız, besin içerik analizi ve kullanım oranları tablosu için tedarikçinizle irtibata geçiniz. Sonuçta, sürdürülebilir bir substrat ve gübre girdisi olarak solucan humusunun artan kabulü tarımın çevre üzerindeki ayak izini düşürmeye yardımcı olacaktır.

Kaynak: https://ag.purdue.edu/hla/lopezlab/Documents/ExtPubs/Vermicompost_2-March2014.pdf

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


*

Yukarı Çık Yandex.Metrica