Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü

24 Mayıs 2012
1.490 kez görüntülendi

Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü

Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü

vermikültür

Ağız (mouth): Peristomium içinde yer alan beslenme kanalına açılan giriş. Solucanekin

Albumin: Suda çözülür proteinlerden oluşan bir sıvı. Solucanekin

Anecic: Bir habitat sınıflandırma terimi. Bu tür solucanlar derin dikey tünellerde yaşarlar ancak özellikle geceleri toprak yüzeyine yakında ve üzerinde beslenirler. Solucanekin

Anüs: Bkz: periproct

Aşırı yük (Overload): Havacıl olarak üretilebilecek olandan fazla besin maddesinin solucan kompost kabına konması olayı. Solucanekin

Ayrışma (Decomposition): Organik maddelerin, bitkilerin büyürken ihtiyaç duydukları besinleri içeren temel birimlerine ayrışması süreci. Ayrışma, kompost kaplarında da olduğu gibi, doğada kendiliğinden gerçekleşen ve çevresel faktörlerle kontrol edilen bir süreçtir. Solucanekin

Bölme/Ayırma (Screening): İyi bir kompost elde etmek için bitmemiş ürünü humustan ayırma işlemi.

Bölüm (segment): Solucan vücudunu uzunlamasına çevreleyen küçük halkalar. Basitçe vücuttaki kıvrımlardır.

Bölümlerarası Çizgi (intersegmental furrow): Ardışık iki bölüm (segment) arası bölge. Derinin daha ince olduğu ve pigmentli türlerde rengin olmadığı bölümdür. Solucanekin

Cinsel İzler (genital markings): Epidermisin (derinin) bezemsi şişkinlikleri, çukur veya olukları. Bknz. genital tumescences Solucanekin

Cinsel Şişkinlikler (genital tumescences-GT): Sayesinde genital kıl folliklerinin açıldığı belirgin sınırları olmayan farklı epidermis bölgeleri.

Çevre-dizge (Ecosystem): Bitki, hayvan yaşamı ve inorganik maddeleri içeren karşılıklı bir bağımlılık sistemi.

Çocuk solucan (juveniles): Clitellum, tubercula pubertatis veya genital tumescence gibi cinsel işaretleri bulunmayan genç, çocuk solucan. Yaşam döngüsünü bu bölümü, yavruınun yumurtadan yeni çıkması ile cinsel işaretlerin görülmesi arasındaki döneme denk gelmektedir. Solucanekin

Çokbiçimlilik (polymorphism): Aynı tür içindeki bireylere belli belirsiz farklı bakışın varolması; Bir tür içindeki hafif çeşitlemeler.

Çürüme (Decay): Bozulma, ayrışma.

Dairesel kaslar (circular muscles): Bknz. Kaslar (Muscles)

Egzotik (exotic): Yabancı bir bölgeden insan faaliyetleri sonucu bir başka bölgeye taşınma.

Endogeic: Bir habitat sınıflandırma terimidir. Bu tür solucanlar bir kanal ağı örmek için sürekli olarak tünel kazarlar. Rizosferde bazen yatay bazen de dikey kanallar açarlar. Kanalların çoğu yataydır.

Epigeic: Bir habitat sınıflandırma terimidir. Bu tğr solucanlar çok kuvvarli birer tünel kazıcı değillerdir ve toprağın en üst seviyesinde veya çöp katmanı seviyesinde yaşarlar (örneğin, çürüyen bitki atıkları veya kompost). Kuraklık, sıcaklık ve rahatsızlık verici etkenlerden geçici olarak kaçmak için bazı dar dikey kanallar açabilirler.

Epilobic: Bknz. prostomium.

Erişkin Solucan (clitellate adult): Gelişmiş halkası (clitellum) olan ve genital izler taşıyan solucan.

Erselik (hermaphrodite): Erken ve dişi üreme organlarına aynı anda birlikte sahip olma durumu.

Eşeysiz Üreme (parthenogenesis): Döllemesiz üreme (yumurta ve spermin birleşmesi.

Gıda kırıntıları (Food Scraps): Çiğ sebze ve meyve atıkları veya kompostlanabilir her türlü gıda atığı.

Gübre (castings): Solucan dışkısı. Solucanekin

Gübre (Fertilizer): Bitkilere besin desteği sağlamak ve toprağın kalitesini arttırmak için kullanılan (doğal veya suni) bir madde. Solucanekin

Halka (clitellum): Başa yakın bölgede yer alan ve yumurta (cocoon) üretiminde kullanılan maddeyi salgılayan şişkin bölüm. Bu bölüm (clitellum) parlak, mat, eğer şeklinde veya dairesel şekillerde bir şerit halinde olabilir.

Halkalı (annelid): Halkalı bir görünümünü olmasına neden olan bölmeli bir vücuda sahip olan organizmalar. Solucanlarda bölmeler vücudu oluşturmak için uzunlamasına bir taraftan diğer tarafa tamamen simetriktirler.

Havacıl (Aerobic): Oksijen gerektiren bir durumdur. Havacıl durum, kompost kabında istenen bir durumdur. Havacıl organizmalar yaşamlarını sürdürebilmek için oksijeni kullanırlar. Oksijen olduğu sürece kompost kabında koku olmaz.

Havalandırma (Aeration): kompostun karıştırılarak ve çevrilerek içeriğine oksijen kazandırılması.

Havasız (Anaerobic): Oksijen gerektiren bir durum değildir. Havasız ortam koşullarında bir kompost kabı kötü kokacaktır. Oksijenin olmadığı bir ortamda havasız ortam organizmaları yaşarlar.

Humus: Bitki ve hayvan atıklarının çözülmesi süreci ile elde edilen bitmiş kompost. Humus besinleri tutar ve bitkiye yavaşça verir. Solucanekin

Islak Çöp (Wet Garbage): Çoğunlukla besin kırıntıları, çim kırpıntıları ve bahçe atıklarını tanımlamak için kullanılır: kompost yapılabilir organik maddelerdir.

İkincil Halka (secondary annulation): Segmentlerarası çizgilerde oluşan küçük kırışıklıklar (eklem kıvrımları).

Kahverengi Malzeme (Browns): Karbon içeriği yüksek olan kompost malzemesi. Genellikle kuru malzemedir.

Kalkerli (calcareous): Kalsiyum Karbonat içeren veya kalsiyum karbonattan yapılmış maddeler; toprakta tebeşir (kireçtaşı) veya kireç olarak bulunurlar. Solucanekin

Kaslar (muscles): Solucanlar iki tür kas yapısının koordinasyonu ile hareket ederler: Dairesel ve Uzunlamasına kaslar. Her ikisi de epidermisin altında yer alırlar. Dairesel kaslar kasıldığında segmentler incelir (segmentlerin çapında küçülme görülür) solucan uzar ve ileri hareket eder. Uzunlamasına kaslar kasıldığında ise, segmentler kalınlaşmaya başlar (segment çapı genişler) ve solucan kısalır.

Kemirgen Dayanıklılığı (Rodent Resistant): kompost kaplarının, diğer hayvanların içine yuva kurmalarını engelleyecek şekilde düzenlenmesi veya yapılması. Solucanekin

Kıl (setae): Solucanın vücudunun üzerinde bulunan kıllar veya saçlar. Solucanların çevre duyarlılığına karşı hareket etmesini ve ilelemesini sağlar.

Kırmızı Solucan (Red Worm): Vermikompost için uygun olan toprak solucanı türü. The Red Wiggler türü solucan bu türdendir.

Kokon (cocoon): Solucan yumurtalarını içeren kese. Kozalar halka içerisinde biçimlenirler. Yumurtalar buradan uç kısma doğru giderler ve vücuttan ayrılarak toprakta biriktirilirler.

Kompost (Compost): Kompostlama sürecinin son ürünü veya sürecin kendisi. Kompost koyu renkte olan, organik maddelerin biyolojik çözülmesi ile elde edilen ve humus olarak bilinen zengin bir toprak düzenleyicisidir.

Kompost çayı (Compost Tea): Bitkiler için sıvı gübre elde etmek amacıyla bitmiş kompostun süreçten geçirilmesiyle elde edilen su.

Kompost kabı (Composter): Kompost üretimi için kullanılan kutu vb. kap.

Kompost Yaratıkları (Critters): Organik maddelerin çözülmesine yarayan, toprakta yaşayan mikro ve makro organizmalar.

Kompostlama (Composting): Organik maddelerin, bozulmaya sebep olan organizmalar tarafından, humus olarak bilinen zengin bir toprak düzenleyici halinde çözülmesi esnasında ortaya çıkan biyokimyasal süreç .

Kompostlanabilir maddeler (Compostable Materials): Bir kompost kabında çözülen organik maddeler bütünü.

Kursak (crop): Taşlıkta olduğu gibi kaslı bir yapıya sahip olmayan, sindirim sisteminin geniş bir parçası. Vücutta yemek borusundan sonra taşlıktan önce yer alır. Yiyeceklerin parçalandığı yerdir.

Makroorganizmalar: Gözle görülebilen organizmalar.

Malç (Mulch): Bitki ve makilerin etrafında ve bahçe yatağının en üstü kısmında bulunan kısmen çürümüş bitki materyali tabakası.

Mezbele (Midden): Tünel açan organizmaların açtıkları kanallar tarafından çevrelenmiş olan toprak kümesi.

Mikroorganizmalar: Büyüteç olmaksızın gözle görülemeyen organizmalar.

Oligochaeta (Kara ve tatlısu solucangilleri): Annelida şubesi (phylum) içinde bir taksonomik sınıflama. Bu sınıfın türleri segmentli vücuda, peristomium ve periproct bölümleri hariç segmentleri üzerinde kıllara, gerçek bir söloma, kapalı bir damar sistemine, dairesel ve uzunlamasına kaslar sayesinde emekleyerek ilerleme özelliklerine sahiptir.

Organik Madde (Organic Matter): Bir zamanlar yaşayan bir organizma tarafından üretilen veya bir zamanlar yaşan organik maddeler. Solucanekin

Parlak Halka (Flared clitellum): Bknz. Halka (clitellum)

Periprokt: Solucan vücudunun anüsü içeren son segmenti.

Peristomium: Solucan vücudunun ağzı içeren ilk segmenti.

pH: pH ölçeği ile (0-14) ifade edilen, toprağın asitlik ve bazikliğinin göstergesi. 7’den düşün pH asidiktir; pH 7 nötrdür; 7’den büyük pH ise baziktir.

Postclitellate Erişkin (postclitellate adult): Üreme sürecini yitiren solucanlar. Artıl bir clitellum’a sahip değildirler, fakat bir zamanlar clitellum ve cinsel işaretlerin olduğu yerde bir solgunluk kendini gösterir.

Prostomium: İlk vücut segmenti olan peristomium’un önünde kendini gösteren deri lobu. Ağzın hemen üstünde yer alır ve sırttan bakıldığında üç değişik biçimi vardır.

Rizosfer (rhizosphere): Bitki köklerinin direkt olarak köklerinin civarında bulunan köklerin bizzat kendisini içeren bölge. Bitkilerin, mikroorganizmaların, diğer toprak organizmalarının ve toprak yapısı ile kimyasının karmaşık bir yapı içinde faaliyet gösterdiği mikrobiyal aktivitelerin yoğunlukta olduğu bölgedir.

Sert Kıl Çiftleri (setal pairings): Kılların (setae) solucan vücudu üzerinde düzenlenmiş hali. Üç düzenleme mevcuttur: sıkı çift, enli çift ve ayrı çift.

Sırt gözenekleri (dorsal pores): Solucanların sırtının ortasındaki segmentlerarası çizgilerde yer alanküçük delikler. Bu delikler sölom çukuruna açılırlar. İlk sırt gözenekleri 5/6 terimi 5. ve 6. segmentler arasında yer alan ilk sırt gözeneği anlamına gelmektedir.

Sızıntı suyu (Leachate): Katı atıkların çözülmesi sürecinde oluşan ve içeriğinde ayrışmış, çözülmüş ve asıltı maddeler içeren sıvı. Bir kompost kabından veya solucan gübresi üretim kabından elde edilen sızıntı suyu, besin yüklü mükemmel bir sıvı gübredir.

Solom (coelom): Vücut duvarı ile besin (beslenme) kanalı arasındaki boşluk. (Hayvanlarda bir epitel ile astarlanmış olan vücut boşluğu; ikincil karın boşluğu.) Solucanekin

Solucan Gübresi (Worm Castings): Solucan dışkısı.

Solucan kabı (Worm Bin): Solucanların içinde yaşamaları ve organik atıkları yemeleri için özel olarak hazırlanmış kaplar. Bir solucan kompostu sistemidir.

Solucan Kompostu (Vermicompost): Kompost işlemini solucanlarla yürütmek veya solucanlarla kompost üretme işleminde elde edilen son ürün. Solucan kompostunun içeriğinde solucan gübresi, ayrışmış organik maddeler, yataklama malzemeleri, solucan kozaları, solucanlar ve diğer organizmalar yer alır.

Solucan Kompostu üreticisi (Vermicomposter): Solucan kompost kabı veya solucanlarla kompost üreten kişi.

Solucan kompostu Üretimi (Vermicomposting): Solucanlar kompost üretme işlemi.

Solucanekin (Vermiculture): Solucan çiftçiliği veya solucan yetiştirme.

Sperm Kesesi (spermathecae): Spermlerin içinde tutulduğu bir organ.

Sperm: Erkek üreme hücresi. Solucanekin

Süprüntü (litter): Toprak yüzeyinde yer alan ölü bitki ve hayvan atıkları.

Süzülme Hızı (infiltration rate): Belli bir miktar ağırlık veya hacimdeki suıyun toprağa süzülmesi için gerekli olan zaman.

Taşlık (gizzard): İçerisimnde besinlerin öğütüldüğü, sindirim sisteminin kaslı bölümü. Bağırsaklardan hemen önce kursaktan hemen sonra yer alır.

Toprak (Soil): Küçük kaya, kum, alüvyon, ayrıştırırlar ve organik maddeler.

Toprak Düzenleyici (Soil Conditioner): Toprağın fiziksel içeriğini zenginleştiren ve organik madde içeriğini arttıran şeyler.

Tubercula pubertatis (TP): Clitellum’un her iki yanında yer alan bezemsi şişkinlikler. Her zaman görünmezler ve clitellum ile birlikte sürekli olarak var olabilirler veya olmayabilirler.Boyutlerı ve şekilleri türe bağlı olarak geniş uzun şeritler, üç köşeli ve vantuz biçimli olabilir.

Uyku Hali (aestivation): Elverişsiz koşulların neden olduğu hareketsizlik dönemi veya uyku hali.

Uzunlamasına Kaslar (longitudinal muscles): Bknz. Kaslar (Muscles)

Üst deri (epidermis): Deri; vücut duvarının mukus salgılyan dış hücresel katmanı.

Yanardönerlik (iridescence): Işığın kırılması sonucu solucanın derisinin yüzeyindeki yanardöner renklerin oluşması. Yeşil ve mavi en çok parlayan renklerdir. Solucanekin

Yaprak Çürüğü (Leaf Mold): Çürümüş veya büyük oranda çürümüş yapraklar.

Yataklama (Bedding): Solucan kompostu üretmek için bir araç olarak kullanılan gazete kâğıtları ve yaprak gibi malzemeler. Solucanekin Solucanekin Solucanekin Solucanekin Solucanekin Solucanekin

Yerli (indigenous): Dışarıdan gelmemiş olan, bulunduğu yere ait olan, yöreye özgü.

Yeşil malzeme (Greens): Azot içeriği zengin kompost malzemesi (Çoğunlukla ıslaktır.)

Yığın (Heap): Genellikle çevrili olmayan kompost yığını. Solucanekin

Yumurta (ovum ): dişi hayvanların olgun üreme hücresi. Solucanekin

Yutak (pharynx): Ağız ile yemek borusu arasında bulunan, midenin bir parçasıdır.

Çeviri ve Derleme: Savaş  Solucanekin Solucanekin Solucanekin Solucanekin Solucanekin Solucanekin

Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


*

Yukarı Çık Yandex.Metrica