http://www.siyahaltin.com.tr/siyahaltin-bahar-kampanyasi
14 Eylül 2013

Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri – YASA EKİ

Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri – YASA EKİ
Reklam

EKLER

Ek-1 Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri (Deniz yosunu üretimi dâhil) Organik

İsim

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları

Çiftlik gübresi Hayvan dışkıları ve bitki materyallerinden (hayvan yatağı) oluşan üründürEntansif üretimden elde edilenler yasaktır
Kurutulmuş çiftlik gübresi ve susuz (dehidre) kanatlı hayvan gübresi Entansif üretimden elde edilenler yasaktır
Kanatlı hayvan gübresi ve çiftlik gübresini içeren kompost yapılmış hayvan dışkıları Entansif üretimden elde edilenler yasaktır
Sıvı hayvan dışkıları Kontrollü fermantasyon ve/ veya uygun seyreltme sonrası kullanılırEntansif üretimden elde edilenler yasaktır
Kompost edilmiş veya fermente evsel atıklar Kompost veya biyogaz için anaerobik fermentasyona tabi olan ayrıştırılmış evsel atık kaynaklı ürünlerdirYalnızca bitkisel ve hayvansal ev atıklarıdır.Yalnızca kapalı ve denetlenen toplama sisteminde üretilmelidir.Kuru maddede maksimum konsantrasyonları mg/kg olarak sırasıyla şöyle olmalıdır: kadmiyum: 0,7; bakır: 70; nikel: 25; kurşun: 45; çinko: 200; civa: 0,4 krom(toplam): 70; krom(VI):0
Peat Bahçe bitkilerinde (pazara yönelik bahçecilik, çiçekçilik ve fidan üretimi) sınırlı kullanılmalıdır.
Kültür mantarı üretim atıkları Substratın başlangıç bileşimi bu ekteki ürünler ile sınırlandırılmıştır
Solucan (vermicompost)ve böcek dışkıları
Guano
Kompostlaştırılmış veya fermente edilmiş bitkisel materyallerin karışımı Kompost veya biyogaz için anaerobik fermantasyona tabi olan bitkisel karışımlardan elde edilen ürünlerdir
Hayvansal kaynaklı ürün veya yan ürünler:kan unu,toynak unu,boynuz unu,kemik unu veya dejelatine kemik unu

balık unu

et unu

tüy, saç ve “chiquette” unu

yün

kürk

saç

süt ürünleri

Kürk için:Kuru maddede maksimum krom(VI) konsantrasyonu: 0 mg/kg olmalıdır
Gübreler için bitkisel kaynaklı ürün veya yan ürünler (Örneğin:Yağlı tohum küspesi, kakao kabukları, ıskarta malt ve benzeri elde edilen gübreler)
Deniz yosunu ve deniz yosunu ürünleri 1-dehidrasyon, dondurma ve öğütmeyi içeren fiziksel işlemler2- su veya sulu asit ve/veya alkali çözeltileriyle ekstraksiyon3- fermentasyonYöntemleri ile elde edilmelidir. 
Talaş ve tahta parçaları Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş olmalıdır
Ağaç kabuğu kompostu Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş olmalıdır
Ağaç külü Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilmiş olmalıdır.
Yumuşak  kaya fosfatı 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-  1’inde belirtilen gübredir.Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5’e eşit veya daha az olmalıdır
Alüminyum kalsiyum fosfat  18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5’e eşit veya daha az olmalıdırBazik topraklarla kullanımı sınırlıdır. (pH>7,5)
Temel cüruf 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek- 1’inde belirtilen gübredir
Ham potasyum tuzları ya da kainit 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.
Magnezyum tuzu içeren potasyum sülfat  18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek- 1’inde belirtilen gübredir.Ham potasyum tuzlarından fiziksel ekstraksiyon işlemi ile elde edilen ve ayrıca magnezyum tuzları içerebilen üründür
Stillage ve stillage ekstraktı Amonyum stillage hariç
Kalsiyum karbonat(tebeşir, kireçli toprak, kireçtaşı, Breton ameliorant, (maerl), fosfat tebeşiri) Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır
Magnezyum ve kalsiyum karbonat Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılırÖrneğin; magnezyum tebeşiri, öğütülmüş magnezyum, kireçtaşı
Magnezyum sülfat ( kieserite) Sadece doğal kaynaklı olanlar18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.
Kalsiyum klorür çözeltisi 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.Kalsiyum eksikliğinin belirlenmesinden sonra, elma ağaçlarında yapraklara uygulanır.
Kalsiyum sülfat (jips =alçı taşı) Sadece doğal kaynaklı olanlar18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.
Şeker üretiminden elde edilen endüstriyel kireç Şeker pancarından şeker üretiminde kalan yan ürün
Vakumlu tuz üretiminden elde edilen endüstriyel kireç Dağlarda bulunan tuzlu sudan vakumlu tuz üretimi sırasında elde edilen yan ürün
Elementel kükürt 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.
İz elementler  18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.
Sodyum klorür  Sadece ham  tuzdur
Kaba öğütülmüş kayaç ve killer

 Ek-2 Bitki Koruma Maddeleri

1- Bitki ve hayvansal orijinli maddeler

İsim Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Azadirachta indica (neem ağacı)’dan ekstrakte edilmiş azadirachtin İnsektisit
Balmumu Budama ajanı
Jelâtin İnsektisit
Hidrolize proteinler Cezbedici (attractant),Yalnızca bu listede yer alan diğer uygun ürünlerle birlikte uygulamalarına izin verilir
Lesitin Fungisit
Bitki yağları (örneğin: nane yağı, çam yağı, kimyon yağı) İnsektisit, akarisit, fungusit ve çimlenme engelleyici
Chrysanthemum cinerariaefolium’dan ekstrakte edilmiş piretrinler İnsektisit
Quassia amara’dan ekstrakte edilmiş quassia İnsektisit, uzaklaştırıcı (repellent)
Derris spp. ve Lonchocarpus spp. ve Terphrosia spp.’den ekstrakte edilmiş Rotenone İnsektisit

2-Biyolojik zararlı ve hastalık kontrolü için kullanılan mikroorganizmalar

İsim Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Mikroorganizmalar (bakteri, virüs ve fungus) Sadece genetik olarak modifîye edilmemiş ürünleri kapsar.

3- Mikroorganizmalarla üretilen maddeler

İsim Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Spinosad İnsektisitSadece kilit parasitoidlere olan riskleri ve dayanıklılığın gelişme riskini asgariye indirecek önlemler alındığında kullanılır.Sadece genetik olarak modifîye edilmemiş ürünleri kapsar

 4- Tuzaklarda ve /veya  yayıcılarda kullanılan maddeler

İsim Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Diamonyum fosfat Cezbediciler (attractant)Sadece tuzaklarda kullanılır.
Feromonlar Cezbediciler (attractant)Cinsel davranış bozucu, sadece tuzaklarda ve yakalayıcılarda kullanılır.
Pyrethroidler (sadece deltamethrin veya lambdacyhalothrin) İnsektisitSadece özel cezbedicilerle birlikte tuzaklarda kullanılır.Sadece Zeytin sineği (Bactrocera oleae) ve Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata wied)’ne karşı kullanılır.

 5- Organik tarımda yetiştirilen bitkiler arasında yüzeye dağıtılacak preparatlar

İsim Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Demir fosfat  (Demir (III) ortofosfat) Mollussisit (yumuşakçalara karşı)

6-Organik tarımda geleneksel kullanımdan gelen diğer maddeler

İsim Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Bakır hidroksit, bakır oksiklorür, (tribazik) bakır sülfat,  bakır oksit,  bakır oktanoate formlarındaki bakır Fungusit6 kg/ha/yıl bakıra kadarÇok yıllık bitkiler için 6 kg/ha/yıl bakır miktarı üzerine çıkabilir. Ancak söz konusu yıl ve onu izleyen 4 yıllık süreden oluşan 5 yıllık bir dönem müddetince gerçekte kullanılan ortalama miktarın 6 kg/ha/yıl bakırı aşmaması şartı ile geçerlidir.
Etilen -Muz, kivi ve kakinin (Trabzon hurması) olgunlaştırılmasında; meyve sineğinin narenciyeye zarar vermesini önlemeye yönelik stratejinin bir parçası olarak narenciyenin olgunlaştırılmasında; ananasın çiçek indüksiyonunda; patates ve soğanda sürgün vermenin engellenmesinde kullanılabilir
Yağ asidi potasyum tuzu (yumuşak sabun) İnsektisit
Potasyum alüminyum (alüminyum sülfat) (Kalinite) Muzların olgunlaşmasının önlenmesinde kullanılır
Kireç sülfür (kalsiyum polisülfit) Fungusit, insektisit, akarisit
Parafin yağları İnsektisit, akarisit
Mineral yağlar İnsektisit, fungusitSadece meyve ağaçları, asmalar, zeytin ağaçları ve tropikal ürünlerde (örneğin: muzlarda) kullanılır
Potasyum permanganat Fungusit, bakterisitSadece meyve ağaçları, zeytin ağaçları ve asmalarda kullanılabilir
Kuartz kumu Uzaklaştırıcı
Kükürt Fungusit, akarisit, uzaklaştırıcı

 7- Diğer maddeler

İsim Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Kalsiyum hidroksit FungusitFidanlıklarda dahil olmak üzere sadece meyve ağaçlarında Nectria galligena’yı kontrol altında tutmak için kullanılır.
Potasyum bikarbonat Fungusit

 Ek -3 Hayvancılıkta İç ve Dış Asgari Yüzey Alanları ve Diğer Barınak Özellikleri

 1-Sığırlar, tek tırnaklılar, küçükbaşlar ve domuz

ek 3

2-Kanatlılar

ek3-2

Ek -4 İşletmede Stoklanabilecek Gübre Miktarına Eşdeğer Hayvan Sayısı

ek4

 Ek-5 Organik Hayvancılıkta ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Yem ve Yem Maddeleri

 1-Bitkisel Kökenli Organik Olmayan Yem Maddeleri

 1.1-Tahıl, hububat, bunların ürünleri ve yan ürünleri:

-Dane yulaf, gevrekler, kırmalar, kavuzlar ve kepekler

-Dane arpa, arpa protein ve arpa kırması

– Pirinç embriyo ekspeller küspesi

-Dane darı ve kırmaları

-Dane çavdar ve kırmaları

-Dane sorgum

-Dane buğday, kırmaları, kepekleri, glüten yemi, glüten ve embriyosu

-Dane kılçıksız buğday

-Dane ‘triticale’

 -Dane mısır, kepekleri, kırmaları, embriyo ekspelleri ve glüteni

-Malt sapları

-Biracılık artıkları

1.2- Yağlı tohumlar, yağlı meyveler, bunların ürünleri ve yan ürünleri

-Kolza tohumu, ekspeller kolza küspesi ve kolza kavuzları

-Dane soya fasulyesi, kavrulmuş soya fasulyesi, ekspeller soya küspesi ve kavuzları

-Ayçiçeği tohumu ve ekspeller ayçiçeği tohumu küspesi

-Pamuk tohumu ve ekspeller pamuk tohumu küspesi

– Keten tohumu ve ekspeller keten tohumu küspesi

– Susam tohumu  ekspeller küspesi

– Palm çekirdeği  ekspeller küspesi

-Kabak çekirdeği  ekspeller küspesi

-Zeytin, zeytin posası

-Bitkisel yağlar (fiziksel ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen).

1.3-Baklagil tohumları, bunların ürünleri ve yan ürünleri

-Nohut tohumu, kırmaları ve kepekleri

-Burçak tohumu, kırmaları ve kepekleri

-Isıl işlem görmüş fiğ tohumu, kırmaları ve kepekleri

-Bezelye tohumu, kırmaları ve kepekleri

-Bakla tohumu, kırmaları ve kepekleri

-Eşek bakla tohumu, kırmaları ve kepekleri

-Karaburçak tohumu, kırmaları ve kepekleri

-Acı bakla tohumu, kırmaları ve kepekleri.

1.4- Kök ve yumru yemler, bunların ürünleri ve yan ürünleri

-Şeker pancarı posası

-Patates

-Yumru tatlı patates

-Patates pulpu (ekstraksiyon ile patates  nişastası elde edilirken ortaya çıkan yan ürün)

-Patates nişastası

-Patates proteini

-Manyok.

1.5- Diğer tohumlar ve meyveler bunların ürünleri ve yan ürünleri

-Keçiboynuzu

-Keçiboynuzu kabuğu ve bunların unları

-Kabaklar

-Turunçgil pulpu

-Elma, ayva, armut, şeftali, incir, üzüm ve bunların posaları

– Kestane

-Ceviz ekspelleri

-Fındık ekspelleri

-Kakao kabukları ve ekspelleri

-Meşe palamutları.

1.6- Yeşil ve kuru kaba yemler

– Yonca

-Yonca unu

-Üçgül

-Üçgül unu

-Otlar (yem bitkilerinden elde edilen)

-Ot unu

-Saman

-Silaj

-Tahıl samanları

-Yemlik kök bitkiler.

1.7-Diğer bitkiler bunların ürünleri ve yan ürünleri

Melaslar

Deniz yosunu unu (iyot içeriğini azaltacak şekilde yıkanmış kurutulmuş ve ezilmiş deniz yosunlarından elde edilmiş olan )

Bitkilerden elde edilen unlar ve bitki özütleri

Bitki protein özleri (yalnızca yavru hayvanlara verilir)

Baharatlar

Tıbbi bitkiler

2-Hayvansal Kökenli Yem Maddeleri

2.1- Süt ve Süt Ürünleri

-Çiğ süt

-Süt tozu

-Yağsız süt, yağsız süt tozu

-Ayran, ayran tozu

-Peynir altı suyu, peynir altı suyu tozu, şekeri azaltılmış (düşük şekerli) peynir altı suyu tozu, peynir altı suyu protein tozu (fiziksel muamele ile ekstrakte edilmiş)

-Kazein tozu

-Laktoz tozu

-Ekşitilmiş ve kesilmiş süt

2.2- Balık, diğer deniz hayvanları, bunların ürünleri ve yan ürünleri

Aşağıdaki kısıtlamalar altında:   Ürün menşei sadece sürdürülebilir balıkçılıktan olan ve sadece diğer ot obur türler için kullanılan

-Balık (ruminant hariç)

-Balık yağı ve rafine edilmemiş morina balığı ciğeri yağı

-Deniz  yumuşakça veya kabukluları otolizatları

-Çözülebilir formda olsun yada olmasın  yalnızca genç hayvanlar ve deniz hayvanlarına tedarik edilmesi şartıyla enzim yolu ile elde edilen hidrolizatlar, proteolizatlar

-Balık unu  (ruminant hariç)

-Midye unu

 2.3-Yumurta ve yumurta ürünleri

-Kümes hayvanları yemi olarak kullanmak için yumurta ve yumurta ürünleri öncelikle aynı işletmeden gelmelidir.

 3-Mineral Kökenli Yem Maddeleri

  3.1- Sodyum

-Rafine edilmemiş deniz tuzu

-Kaba kaya tuzu

-Sodyum sülfat

-Sodyum karbonat

-Sodyum bikarbonat

-Sodyum klorür

  3.2- Potasyum

-Potasyum klorit

  3.3- Kalsiyum

-Lithotamnion (yosun) ve maerl (yosun)

-Su hayvanlarının kabukları (mürekkep balığı kemikleri dahil)

-Kalsiyum karbonat

-Kalsiyum laktat

-Kalsiyum glukonat

  3.4-Fosfor

-Florden ari  dikalsiyum fosfat

-Florden ari monokalsiyum fosfat

-Monosodyum fosfat

-Kalsiyum- magnezyum fosfat

-Kalsiyum -sodyum fosfat

  3.5-Magnezyum

-Magnezyum oksit (susuz magnezya )

-Magnezyum sülfat

-Magnezyum klorür

-Magnezyum karbonat

-Magnezyum fosfat

3.6- Kükürt

-Sodyum sülfat

 Ek -6  Hayvan Beslenmesinde ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yem Katkıları ve Belirli Maddeler

 1-Yem Katkıları

Yem katkıları ve premikslerin üretimi, ithalatı, ihracatı, satışı ve kullanımı hakkında Bakanlığın ilgili mevzuatında uygun görülen aşağıda belirtilen vitaminler, iz elementler, enzimler,  mikroorganizmalar, koruyucular, antioksidan maddeler, yapıştırıcılar, topaklaşmayı önleyiciler ve pıhtılaştırıcılar.

1.1- Besinsel katkılar

(a) Vitaminler

Tek mideli hayvanlar ve su kültürü hayvanları için doğal vitaminlere eşdeğer sentetik vitaminler.

(b) İz elementler

 E 1 Demir:

 Demir (II) karbonat

 Demir (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat

 Demir (III) oksit;

E 2 İyot:

 Kalsiyum iyodat, susuz

 Kalsiyum iyodat,  hekzahidrat

 Sodyum iyodür;

E 3 Kobalt:

 Kobalt (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat

 Bazik kobalt (II) karbonat, monohidrat;

E 4 Bakır:

 Bakır (II) oksit

 Bazik  bakır (II) karbonat,  monohidrat

 Bakır (II) sülfat, pentahidrat;

E 5 Mangan;

Mangan (II) karbonat

Mangan oksit ve manganik oksit

Mangan (II) sülfat, mono ve/veya tetrahidrat;

E 6 Çinko:

Çinko karbonat

Çinko oksit

Çinko sülfat, mono ve/veya heptahidrat;

E 7 Molibden

Amonyum mobildat

Sodyum mobildat;

E 8 Selenyum

Sodyum selenat

Sodyum selenit.

1.2- Zooteknik katkı maddeleri

Enzimler ve mikroorganizmalar

 1.3- Teknolojik katkılar

(a) Koruyucular

E 200 Sorbik asit,

E 236  Formik asit (*)

E 260 Asetik asit (*)

E 270 Laktik asit (*)

E 280 Propiyonik asit (*)

E 330 Sitrik asit.

(*) Silaj için hava şartlarının yeterli fermantasyona izin vermediği durumlarda kullanılır. (b)Antioksidan maddeler

E 306 – Antioksidan olarak kullanılan doğal kaynaklı tokoferol açısından zengin ekstraktlar,

– Doğal antioksidan maddeler (Su ürünlerini beslemek maksadıyla kullanımı sınırlandırılmış)

 (c) Bağlayıcılar ve topaklanmayı önleyen ajanlar

E 470 Doğal kaynaklı kalsiyum stearat

E 551b Koloidal silis

E 551c Kieselgur

E 558 Bentonit

E 559 Kaolinitik killeri

E 560 Sterit ve kloritlerin doğal karışımı

E 561 Vermikulit

E 562 Sepiolit

E 599 Perlit.

(ç)Silaj katkıları

Enzimler, mayalar ve bakteriler silaj katkısı olarak kullanılabilir.

Yalnızca silaj için hava şartlarının yeterli fermantasyona izin vermediği durumlarda laktik, formik, propiyonik ve asetik asit silaj üretiminde kullanımına izin verilir.

 (d) Emülsifiye ve stabilize edici ajanlar

Organik kaynaklı lesitinler (Su ürünlerini beslemek maksadıyla kullanımı sınırlandırılmış).

 2-Hayvan Beslemede Kullanılan Belirli Maddeler

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Bakanlığın ilgili mevzuatında uygun görülen aşağıda belirtilen mikroorganizmalar. 

Mayalar:

-Saccharomyces cerevisiae

-Saccharomyces carlsbergiensis

 3-Silaj Üretimi İçin Maddeler

-Deniz tuzu

-Kaba kaya tuzu

-Peynir altı suyu

– Şeker

-Şeker pancarı posası

-Tahıl unu

-Melas

Ek -7 Temizlik ve Dezenfeksiyonda Kullanılacak Ürünler

1-Hayvan ve Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi Amacıyla Kullanımına İzin Verilen Ürünler:

– Potasyum ve sodyum sabunu

– Su ve buhar

– Kireç kaymağı

– Kireç

– Sönmemiş kireç

-Sodyum hipoklorit (örn:  çamaşır suyu)

– Kostik soda

-Kostik potas

– Hidrojen peroksit

– Doğal bitki özleri

-Sitrik, perasetik asit, formik, laktik, oksalik ve asetik asit

– Alkol

-Nitrik asit (Süt ürünleri üretim ekipmanları için)

– Fosforik asit (Süt ürünleri üretim ekipmanları için)

– Formaldehit

– Süt sağım ekipmanları ve meme başı temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler

– Sodyum karbonat

2- Su Ürünleri Üretiminde Kullanımına İzin Verilen Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünleri:

      2.1- Su ürünleri konulmadan (bulunmadığı durumda) ekipmanların ve işletmelerin temizlenmesinde ve dezenfeksiyonunda kullanımına izin verilen maddeler:

-Ozon

– Sodyum klorid

– Sodyum hipoklorit

-Kalsiyum hipoklorit

-Kireç (CaO, kalsiyum oksit)

-Kostik soda

-Alkol

-Hidrojen peroksit

– Organik asitler(asetik asit, laktik asit, sitrik asit)

-Humik asit

– Peroksiasetik asitler

– İyodoforlar

-Bakır sülfat: ancak 31/12/ 2015 e kadar

– Potasyum permanganat

-Perasetik ve peroktanoik asitler

– Doğal kamelya tohumundan elde edilen çay tohum keki (Karides üretiminde kullanımı sınırlandırılmış).

 2.2-Su ürünleri konulduktan sonra (mevcudiyetinde) kullanımı sınırlı maddeler listesi:

Kireç taşı (kalsiyum karbonat) pH kontrolü için

-Dolomit pH düzeltmesi için (Karides üretiminde kullanımı sınırlandırılmış).

 Ek-8

(Değişik:RG-14/8/2012-28384)

İşlenmiş Organik Gıdaların, Mayaların ve Maya Ürünlerinin Üretilmesinde Kullanılacak Maddeler ve Ürünler

1–Taşıyıcılar Dâhil Gıda Katkıları

 Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre “Ağırlığının % 95 inin organik olması koşulu ile” aşağıdaki tabloda verilen kod numarası sütununda üstünde (*)  ile işaretli gıda katkıları tarımsal kökenli gıda girdileri olarak hesaplamalara katılmalıdır.

Kod no

İsim

Bitki kökenli gıda maddelerinin hazırlanması

Hayvan kökenli gıda maddelerinin hazırlanması

Özel Koşullar

E 153 Bitkisel karbon

X

Küllü keçi peyniriMorbier peyniri
E 160 b* Annato,Biksin, Norbiksin

X

Kırmızı Leicester peyniriÇift Gloucester peyniriÇedarMimolette peyniri
E 170 Kalsiyum karbonat

X

X

Ürünlerin kalsiyumunu artırmada ve renklendirmede kullanılmaz.
E 220ya da 

E 224

Kükürt dioksit 

Potasyum metabisülfit

X

X

X

X

Şeker eklenmemiş meyve şaraplarında (*) (elma şarabı armut şarabı dahil) veya bal liköründe:50 mg (**)Fermantasyon sonrası meyvekonsantresi veya şeker ilaveli elma ve armut şarabı için:

100 mg (**)

 

(*)Bu kapsamda “meyve şarabı” üzüm dışındaki meyvelerden elde

edilen şarap olarak tanımlanmaktadır.

 

(**) mg/l de SO2 olarak ifade edilen,  tüm kaynaklardan elde edilen maksimum seviyeler.

E 223 Sodyum metabisülfit

X

Kabuklular (2)
E 250yadaE 252 Sodyum nitritPotasyum nitrat

X

X

Et ürünleri (1)E 250 için : NaNO2 olarak belirtilen girdi miktarı:80 mg/kgE 252 için: NaNO3 olarak belirtilen girdi miktarı :80 mg/kg

E 250 için : NaNO2 olarak belirtilen maksimum atık miktarı:50 mg/kg

E 252 için: NaNO3 olarak belirtilen maksimum atık miktarı : 50 mg/kg

E 270 Laktik asit

X

X

E 290 Karbon dioksit

X

X

E 296 Malik asit

X

E 300 Askorbik asit

X

X

Et ürünleri (2)
E 301 Sodyum askorbat

X

Nitrit ve nitratla ilgili et ürünleri (2)
E 306* Tokoferolce zengin ektrakt

X

X

Katı ve sıvı yağlar için antioksidant
E 322* Lesitinler

X

X

Süt ürünleri (2)
E 325 Sodyum laktat

X

Süt bazlı ürünler  ve et ürünleri
E 330 Sitrik asit

X

E 330 Sitrik asit

X

Kabuklular ve yumuşakçalar(2)
E 331 Sodyum sitratlar

X

E 333 Kalsiyum sitratlar

X

E 334 Tartarik asit (L(+),-)

X

E 335 Sodyum tartaratlar

X

E 336 Potasyum tartaratlar

X

E 341(i) Monokalsiyum fosfat

X

Unlarda kabartıcı olarak
E 392* Biberiye ekstraktı

X

X

Sadece organik üretim yöntemi ile üretilmesi ve ekstraksiyon için sadece etanol kullanılması durumunda
E 400 Alginik asit

X

X

Süt bazlı ürünler (2)
E 401 Sodyum alginat

X

X

Süt bazlı ürünler (2)
E 402 Potasyum alginat

X

X

Süt bazlı ürünler (2)
E 406 Agar

X

X

Süt bazlı ürünler ve et ürünleri (2)
E 407 Karragenan

X

X

Süt bazlı ürünler (2)
E 410* Keçi boynuzu, harnup zamkı

X

X

E 412* Guar zamkı

X

X

E 414* Arap zamkı

X

X

E 415 Ksantan zamkı

X

X

E 422 Gliserol

X

Bitki özleri için
E 440(i)* Pektin

X

X

Süt bazlı ürünler (2)
E 464 Hidroksipropil metil selüloz

X

X

Kapsüller için kapsül malzemesi
E 500 Sodyum karbonatlar

X

X

“Dulce de leche” (3) ve ekşi krema ve ekşi süt peyniri (2)
E 501 Potasyum karbonatlar

X

E 503 Amonyum karbonatlar

X

E 504 Magnezyum karbonatlar

X

E 509 Kalsiyum klorit

X

Süt koyulaşması
E 516 Kalsiyum sülfat

X

Taşıyıcı
E 524 Sodyum hidroksit

X

“Laugegenback” için yüzey bakımı
E 551 Silikon dioksit

X

Ot ve baharatlar için topaklanmaönleyici
E 553 b Talk

X

X

 “Salam ve sosisler (sadece yüzey uygulamaları)”
E 938 Argon

X

X

E 939 Helyum

X

X

E 941 Nitrojen

X

X

E 948 Oksijen

X

X

1- Bu katkı maddesi sadece ürünün belirli özelliklerinin muhafaza edilmesini sağlayan ve/veya aynı sıhhi güvenceleri veren hiçbir teknolojik alternatifin mevcut olmaması durumunda   Bakanlık tarafından onay  verildikten sonra kullanılır. Sadece ısıl işlem görmemiş et ürünleri için geçerlidir.2-Sınırlama sadece hayvansal ürünlerle ilgilidir.3-“Dulce de leche” veya “Confiture de lait” tatlandırılmış, koyulaştırılmış sütten yapılan yumuşak, lezzetli kahverengi bir kremayı ifade eder.

 2-Organik Üretimden Ortaya Çıkan Tarımsal Orijinli Gıda Bileşenlerinin İşlenmesi İçin Kullanılabilecek İşleme Destekleri ve Diğer Ürünler

İsim

Bitki kökenli gıda maddelerinin hazırlanması

Hayvan kökenli gıda maddelerinin hazırlanması

Özel durumlar

Su

X

X

17/2/2005 tarihli  ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik dâhilinde ki içme suyu
Kalsiyum klorit

X

Koagülasyon ajanı
Kalsiyum karbonat

X

Kalsiyum hidroksit

X

Kalsiyum sulfat

X

Koagülasyon ajanı
Magnezyum klorit(veya nigari)

X

Koagülasyon ajanı
Potasyum karbonat

X

Üzümlerin kurutulması
Sodyum karbonat

X

Şeker üretimi
Laktik asit

X

Peynir üretiminde salamura pH sının düzenlenmesi için (1)
Sitrik asit

X

X

Peynir üretiminde salamura pH sının düzenlenmesi için (1)Yağ üretimi ve nişasta hidrolizi (2)
Sodyum hidroksit

X

Şeker üretimiKolza tohumundan (Brassica spp.) yağ üretimi
Sülfürik asit

X

X

Jelatin üretimi(1)Şeker üretimi (2)
Hidroklorik asit

X

Jelatin üretimiGouda, Edam,  Maasdammer, Boerenkaas, Friese ve Leidse Nagelkaas gibi özel sert kabuklu peynirlerin işlenmesinde salamura pH sının düzenlenmesi için
Amonyum hidroksit

X

Jelatin üretimi
Hidrojen peroksit

X

Jelatin üretimi
Karbon dioksit

X

X

Azot

X

X

Etanol

X

X

Çözücü
Tannik asit

X

Filtrasyon yardımcısı
Yumurta akı albümini

X

Kazein

X

Jelatin

X

Isinglass

X

Bitkisel yağlar

X

X

Yağlama, serbestleştirici veya köpüklenmeyi önleyici ajan
Silikon dioksit jel yada koloidal çözelti

X

Aktif karbon

X

Talk

X

Gıda katkı maddesi E 553b için belirlenen saflık kriterini karşılamaları durumunda
Bentonit

X

X

Bal likörü için yapıştırıcı araç (1)Gıda katkı maddesi E 558 için belirlenen saflık kriterini karşılamaları durumunda
Kaolin

X

X

Propolis(1)Gıda katkı maddesi E 559 için belirlenen saflık kriterini karşılamaları durumunda
Selüloz

X

X

Jelatin üretimi (1)
Diatoma toprağı

X

X

Jelatin üretimi (1)
Perlit

X

X

Jelatin üretimi (1)
Fındık kabuğu

X

Pirinç unu

X

Balmumu

X

Serbestleştirici
Karnuba mumu

X

Serbestleştirici
(1) Kısıtlama sadece hayvansal ürünleri ilgilendirir.(2) Kısıtlama sadece bitkisel ürünleri ilgilendirir.


 3-Maya ve Maya Ürünlerinin Üretilmesi İçin Yardımcı Maddeler

İsim Temel mayalar Maya imalatı/ formülasyonu Özel şartlar
Kalsiyum klorür

X

Karbon dioksit

X

X

Sitrik asit

X

Maya üretiminde pH düzenlemesi için
Laktik asit

X

Maya üretiminde pH düzenlemesi için
Azot

X

X

Oksijen

X

X

Patates nişastası

X

X

Süzme için
Sodyum karbonat

X

X

pH düzenlemek için
Bitkisel yağlar

X

X

Yağlama, serbestleştirici veya köpüklenmeyi önleyici ajan

Ek -9

(Değişik:RG-14/8/2012-28384)

Organik Olarak Üretilmeyen Tarımsal Kaynaklı Bileşenler

1- İşlenmemiş Bitkisel Ürünler ve Bunların Yan İşlemlerle Türetilmiş Ürünleri

1.1- Yenilebilir meyveler, kabuklu yemişler ve tohumlar:

– Meşe palamutları (Quercus spp.)

-Kola cevizleri  (Cola acuminata)

– Bektaşi üzümleri (Ribes uva-crispa)

-Tropikal meyveler (passion meyve) (Passiflora edulis)

-Ahududu (kurutulmuş) (Rubus idaeus)

-Kırmızı frenk üzümü (kurutulmuş)(Ribes rubrum)

1.2- Yenilebilir baharatlar ve tıbbi bitkiler:

-Kara biber (Peruya özgü) (Schinus molle L.)

-Yabanturpu tohumları (Armoracia rusticana)

-Lesser galanga (Alpinia officinarum)

-Yalancı safran çiçekleri (Carthamus tinctorius)

-Su teresi bitkisi (Nasturtium officinale)

1.3- Diğer çeşitler:

Organik olmayan gıda maddelerinin hazırlanmasında izin verilen deniz yosunu dahil algler

2- Bitkisel Ürünler

2.1- Rafine edilmiş veya edilmemiş, kimyasal olarak değişiklik geçirmemiş aşağıdakilerden başka bitkilerden elde edilen katı ve sıvı yağlar:

-Kakao (Theobroma cacao)

-Hindistan cevizi (Cocos nucifera)

-Zeytin  (Olea europaea)

-Ayçiçeği (Helianthus annuus)

-Palm (Elaeis guineensis)

-Kolza (Brassica napus, rapa)

-Yalancı safran çiçekleri (Carthamus tinctorius)

-Susam(Sesamum indicum)

-Soya (Glycine max)

2.2- Tahıllar ve yumru köklerden elde edilen aşağıdaki şekerler, nişastalar ve diğer ürünler:

-Fruktoz

-Pirinç yufkası

-Mayalanmamış ekmek (ekmek yufkası)

-Pirinç ve mumlu mısırdan elde edilen nişasta, kimyasal olarak modifiye görmemiş

2.3- Diğerleri

-Bezelye proteini(Pisum spp.)

-Rom, yalnızca şeker kamışı suyundan elde edilmiş

-Kirsch (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen aroma maddeleri ve meyve esasına göre hazırlanan )

3- Hayvansal Ürünler

Su kültürü kökenli olmayan ve organik olmayan gıda maddeleri hazırlanmasında izin verilmeyen sucul organizmalar

-Jelatin

-Peynir altı suyu tozu (herasuola)

-Kılıflar (casings)

Ek-10

(Değişik:RG-14/8/2012-28384)

Organik Ürünlerde Kullanılacak Logo Örnekleri

1-Kullanım esasları (:)

Bu Yönetmeliğe göre organik tarımsal ürün veya organik tarımsal madde üreten ve satanlar; ambalajlarında aşağıdaki logo örneklerini kullanmak zorundadırlar. Bu logoları üzerinde bulundurmayan ürünler organik olarak iç pazara sunulamaz, reklam ve tanıtım yapılamaz veya kısaltmalarıyla patent için başvuramazlar.

Etiketi kullandırma yetkisi, Bakanlığa aittir. Bu logo, bu Yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış ham madde, yarı mamul veya mamul tarımsal organik üretim maddelerine, bu Yönetmeliğe uygunluğunun kabul edilerek yeniden sertifikalandırılan ithal ürünlere, yetkilendirilmiş kuruluşça kullandırılır. Geçiş süreci ürünlerinde organik ürün logosu kullanılmaz. İç pazara sunulan organik ürünlerde logo dili Türkçe olmalıdır.  Logoların çapı ambalajın büyüklüğüne göre 6 mm ile 40 mm arasında değişir. Verilen renkler dışındaki renkler ve tonlar kullanılamaz. Logolar aşağıda belirtilen tonlarda olmalıdır.

2-Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır.

logolar

Ek- 11

(Değişik:RG-14/8/2012-28384)

Sertifika örnekleri

1-Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci maddesi hükümlerine göre müteşebbis sertifikası

Sertifika No: Müteşebbisin adı ve adresi:

ana faaliyeti (üretici, işleyici, ithalatçı, vs):

Yetkilendirilmiş kuruluşunun/yetkilinin adı, adresi ve kod numarası:Ürün grupları/faaliyeti:

— Bitki ve bitki ürünleri

— Deniz yosunu ve deniz yosunu ürünleri

—Hayvan ve hayvan ürünleri

— Su ürünleri

—İşlenmiş ürünler

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre paralel üretimin/işlemenin oluştuğu yerlerde (veya hallerde) organik üretim, geçiş ürünleri ve aynı zamanda organik olmayan üretim şeklinde tarif edilmiştir. Geçerlilik dönemi:

Bitkisel ürünler ….den…e kadar

Deniz yosunu ürünleri…..den…..e kadar

Hayvansal ürünler için ….den…e kadar

Su ürünleri…..den ….e kadar

İşlenmiş ürünler  ….den…e kadar

Kontrol(ler)in tarihi:Bu sertifika Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci madde hükümlerine göre yayınlanmıştır. Beyan edilen işletmeci kontrol/denetim altında faaliyetlerini yerine getirmekte ve adı geçen mevzuattaki gereklilikleri karşılamaktadır.

Tarih, yer:

Kontrol kuruluşu/otoritesi adına imza:

 

 2-Ürün Sertifikası

tablo

  Ek-12  Satıcı Beyannamesi

 Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine  göre  satıcı beyanı
Satıcının adı, adresi:

Tanımlama (Örn: lot yada stok numarası):

Ürün adı:

Bileşenler:

(Üründe mevcut bulunan /üretim sürecinde en son kullanılmış tüm bileşenleri tarif eden )

………………

………………

………………

………………

………………

-Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre  “GDO” ve/veya “GDO türevlerinden” üretilmemiş olduğunu ve ilgili mevzuata uyumlu olduğunu kabul ve beyan ederim.

-Şayet bu beyan geri çekilir ya da değiştirilir ise, veyahut da herhangi bilgi onun doğruluğunu sorgulatacak şekilde açığa çıkarsa derhal müşterimizi ve onun kontrol organını/yetkilisini bilgilendirmeyi üzerime alıyorum.

-Bu beyanın doğruluğunu incelemek/araştırmak ve gerek duyulursa analiz amacıyla örnekler almak üzere, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre tanımlanmış olan, müşterimizin denetim ve gözetimini yapmakta olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşunu yetkilendiriyorum. Ayrıca, bu görevin Bakanlığın yazılı olarak görevlendirdiği bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülebileceğini de kabul ederim.

-İş bu imza altına konulan belge; bu beyanın doğruluğuna ilişkin sorumluluğu getirmektedir.

Satıcının ülkesi, yeri, tarihi, imzası:

Satıcı şirketin kaşesi (varsa):

 Ek -13

(Değişik:RG-14/8/2012-28384)

Su ürünleri üretiminde türlere göre üretim sistemleri ve stoklama yoğunlukları

 1)Tatlı sularda Salmonidlerin organik üretimi:

Kahverengi alabalık  (Salmo trutta) —Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)— Amerikan dere alabalığı (Salvelinus fortinalis— (Atlantik salmonu (somon) (Salmo salar) Charr (Salvelinus alpinus)—Al p alabalığı (Salvelinus alpinus) Gölgebalığı (Thymallus  thymallus) — Amerikan göl alabalığı  (veya gri alabalık) (Salvelinus namaycush) – Tuna som balığı (Hucho hucho)

Üretim sistemi Su akış oranı stok için asgari % 60’lık doygunluk derecesinde çözünmüş oksijen bulundurmalıdır.
Azami stoklama yoğunluğu Kahverengi alabalık ve Gökkuşaklı alabalığı 25 kg/m3

Alp alabalığı 20 kg/m3

Atlantik salmonu (somon) 20 kg/m3

Yukarıda listelenmeyen salmonid türleri  15 kg/m3

2) Deniz sularında Salmonidlerin organik üretimi:

Atlantik salmonu (somon) (Salmo salar), Kahverengi alabalık (Salmo trutta) – Gökkuşağı alabalığı (Onchorhynchus mykiss)

Azami stoklama yoğunluğu                         Ağ kafeslerde 10 kg/ m3

3) Morina balığı (Gadus morhua) ve diğer gadoidler (diğer morina cinsi balıklar), deniz levreği (Dicentrarchus labrax), çipura (Sparus aurata), sarıağız (Argyrosomus regius), kalkan (Psetta maxima mercan (Pagrus pagrus), işkine balığı (Sciaena umbra) ve diğer Sparidae ve spinfeet (Siganus spp. Scorpaeniformes (ıskorpitler)) organik üretimi

Üretim sistemi Optimum balık refahını sağlayacak minimum deniz akıntı hızına sahip açık sularda yetiştirme üniteleri (ağ kafesler) veya karada açık sistemler
Azami stoklama yoğunluğu Kalkan için : 25 kg/m2

Kalkan dışındaki balıklar için: 15 kg / m3

 

4)Deniz levreği, çipura, sarıağız balığı, kefal balığı (Liza, Mugil) ve yılanbalığı (Anguilla spp.) nın gel-git alanlarında ve kıyı lagünlerindeki kara havuzlarında organik üretimi

Yetiştirme ünitesi  Su ürünleri yetiştiricilik üretim birimlerine dönüştürülmüş geleneksel lagünler ve gel-git alanlarındaki benzer kara havuzları
Üretim sistemi Türlerin refahını sağlamak için suyun uygun şekilde yenilenmesi sağlanır.

Kanalların en az %50’sinde bitki örtüsü bulunmalıdır.

Sulak alan tabanlı filtrasyon havuzları gereklidirAzami stoklama yoğunluğu4 kg/ m3

5) Tatlı suda mersin balığının organik üretimi

İlgili türler: Acipenser ailesi

Üretim sistemi Her bir yetiştirme birimindeki su akışı, hayvan refahını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

Atık su, gelen suyun kalitesine denk olmalıdırAzami stoklama yoğunluğu30 kg/ m3

6) İç sularında balıkların organik üretimi

İlgili türler:Sazangiller  (Cyprinidae) ve tatlı su levreği, turna balığı, yayın, mersin balığı  dahil olmak üzere polikültür bağlamında diğer ilişkili türlerde;

Üretim sistemi Periyodik olarak tamamen boşaltılacak balık havuzlarında ve göllerde. Göller münhasır olarak organik üretime tahsis edilir, mahsullerin kuru alanlarda yetiştirilmesi de dahildir.

 

Balık yakalama alanı bir temiz su girişi ile donatılmalı ve balık için optimum büyüklükte olmalıdır. Balıklar hasattan sonra temiz suda depolanmalıdır.

 

Havuzların ve göllerin organik ve mineral gübrelenmesi, en fazla 20 kg/N/ha uygulanarak bu Yönetmeliğin ek-1 i ile uyumlu olarak gerçekleştirilir.

 

Üretim sularında mevcut olan hidrofitlerin ve tesisin kontrol edilmesi için sentetik kimyasal maddeleri içeren işlemler yasaktır.

 

Doğal bitki örtüsü alanları, organik su ürünleri üretim kuralları ile uyumlu olarak çiftlik faaliyetleri dışındaki kara alanları için bir tampon alanı oluşturacak şekilde iç su birimleri etrafında temin edilir.

 

Büyütme için, “polikültür” kullanılır, ancak şu koşulla ki göl balıklarının diğer türleri için bu spesifikasyonlarda belirtilmiş olan kriterlere usulünce uyulur.Yetiştiricilik verimiTürlerin toplam üretimi yılda hektar başına 1.500 kg balıkla sınırlı olacaktır.

7) Penaeid karidesler ve tatlı su büyük karideslerinin (Macrobachium spp.) organik üretimi

Üretim birimlerinin kurulması Havuz yapısı üzerindeki çevresel etkiyi en aza indirmek için yer steril killi alanlarda olmalıdır. Havuzlar önceden mevcut doğal kille inşa edilir. Mangrovların tahrip edilmesine izin verilemez.
Geçiş süreci Çiftlikte yetiştirilen bir karidesin normal yaşam süresine tekabül eden, havuz başına altı ay.
Anaçların menşei Anaçların en az yarısı üç yıllık işletimden sonra evcilleştirilecektir. Geri kalanlar, sürdürülebilir balık ve sürdürülebilir balıkçılık menşeili patojenden ari doğal anaç olur. Çiftliğe dâhil etmeden önce birincil ve ikincil nesil üzerinde zorunlu izleme gerçekleştirilir.
Göz sapı erimesi  Yasak
Azami çiftlik içi depolama yoğunlukları ve üretim limitleri Yavru stoklama:  Azami 22 larva / m2

Azami stoklama: 240 g/ m2

8 )Yumuşakçalar ve derisidikenliler

Üretim sistemleri Uzun ipler, sallar, taban kültürü, ağ torbalar, kafesler, tepsiler, fanus ağlar, bouchot direkler ve diğer yetiştirme üniteleri

 

Sallarda midye yetiştirmek için, halatların sayısı, metre küp başına biri geçmeyecektir. Azami halat uzunluğu 20 metreyi geçmeyecektir. Üretim döngüsü sırasında halatların incelmesi gerçekleşmeyecektir, ancak başlangıçtaki stoklama yoğunluğu artırılmadan halatların bölünmesine izin verilecektir.

 9) Tropikal tatlı su balığı: Süt balığı (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis spp.), siyam yayın balığı (Pangaisus spp.)

Üretim sistemleri Havuzlar ve ağ kafesleri
 Azami stoklama yoğunluğu Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3

 10) Antenli Mercan, Tıranca (Pagrus caeruleostictus, Kırmızı Bantlı Mercan (Pagrus auriga), Kırma Mercan, Mandagöz Mercan(Pagellus erythrinus), Sivri Burun Karagöz (Diplodus puntazzo), Sargoz, Karagöz, Tahta balığı (Diplodus sargos sargos), Sinagrit (Dentex dentex), Minekop, Kötek balığı (Umbrina cirrosa), Sarıgöz (Iskatari) (Spondyliosoma cantharus), Lahoz, Girida, Kaya hanisi (Epinephelus aeneus),Mırmır, Çizgili Mercan (Lithognathus mormyrus), Dil (Solea solea), Sarı kuyruk(Seriola dumerili)

Stoklama yoğunluğu 15/ kg/m3

11) Diğer su ürünleri yetiştiriciliği türleri

Türü Stoklama yoğunluğu
Antenli Mercan, Tıranca

 Pagrus caeruleostictus (Valenciennes,1830)15/ kg/m3Kırmızı Bantlı Mercan

Pagrus auriga (Valenciennes,1843)15/ kg/m3Kırma Mercan , Mandagöz Mercan

Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)15/ kg/m3Sivri Burun Karagöz

Diplodus puntazzo (Cetti, 1777)  15/ kg/m3Sargoz, Karagöz, Tahta balığı

Diplodus sargos sargos (Linnaeus, 1758)15/ kg/m3Sinagrit

Dentex dentex (Linnaeus, 1758)15/ kg/m3Minekop, Kötek balığı

Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758)15/ kg/m3Sarıgöz (Iskatari)

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)15/ kg/m3Lahoz, Girida, Kaya hanisi

Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)15/ kg/m3Mırmır , Çizgili Mercan

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)15/ kg/m3Dil

Solea solea (Linnaeus, 1758)15/ kg/m3Sarı kuyruk

Seriola dumerili (Risso, 1810)15/ kg/m3

  Ek-14 Bakanlık, Tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluştan Alınacak Yürürlükteki Mevzuata Uygun Faaliyette Bulunacaklarına Dair Noter Onaylı Taahhütname Örneği.

TAAHHÜTNAME

            (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına yapacağım Organik Tarımla ilgili Kontrol ve Sertifikasyon işlemlerini, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat doğrultusunda yürüteceğimi, mevzuat çerçevesinde Bakanlıktan istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve istenen süre içerisinde göndereceğimi, Bakanlıkça verilen çalışma izni ve yetkinin iptali halinde sözleşme yaptığım, yönetmelikle tanımlanan müteşebbislerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi iptal tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Bakanlığa teslim edeceğimi, bu taahhütün yerine getirilmediğinin Bakanlık elemanlarının düzenleyeceği tutanakla belirlenmesinden sonra müteşebbislerin uğrayacağı zararın rayiç fiyatlar üzerinden mahkeme marifetiyle tespitinden sonra, bu zararı yasal faiziyle birlikte gayri kabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden ilk talepte ödeyeceğimi, ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

                                                                                  Taahhüt eden:

                                                                                  Tarih:

                                                                                  Yetkili isim ve imza:

                                                                                  Firma kaşesi:

                                                                                  Adres:

Not:  Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Organik

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ


*

Reklam